Наставници катедре за англистику

Ру­ко­во­ди­лац: доц. др Жана Гавриловић

Се­кре­тар: Доротеја Клачар

Ка­би­не­ти: 425, 509, 510 и 511

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­ка­ли 1401, 1402 и 1425

Е-по­шта: engleski@ff.ues.rs.ba

 

Ванредни професор:

Проф. др Вера Вујевић Ђурић

Проф. др Марија Летић

Проф. др Јелена Марковић

Проф. др Маја Кујунџић

 

Доцент:

Доц. др Божица Јовић

Доц. др Жана Гавриловић

Доц. др Маја Жарковић

Доц. др Свјетлана Огњеновић

Доц. др Огњен Куртеш

 

Виши асистент:

Мр Миња Радоња

Мр Срђан Шућур

 

Асистент:

Лука Милошевић